ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความเห็น แนวทางในการห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายแล้วก็ประชาชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายของพลเมือง

เนื่องด้วยยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและต่างแดน และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณส่งเสริมการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการส่งเสริมแนวทางการขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือเชื้อเชิญบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดมูลค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ